כללי

נהלי הרשמה

תושבים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום הבאים:

שעות פעילות המזכירות:

ימים א'-ה' לפי הפרוט הבא:

מתנ"ס גרס: א'-ה' 8:00-16:30

מתנ"ס לדור ודור : ימים א'-ה' 15:00-19:00 | ימים א', ג', ה' 16:00-19:00

תאריכים בהם לא יתקיימו חוגים :

המרכז פעיל בכל ימות השנה למעט, ערבי חג, חג וחוה"מ סוכות ופסח.

בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון יתקיימו חוגים עד שעה 19:00 בלבד.

א. כללי:

• פתיחה/סגירה של חוגים מותנים במספר המשתתפים.

• הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

• במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

• משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בפעילויות המתנ"ס עד לסילוק החוב.

• המתנ"ס אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד.

• ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת על פי שיקוליה.

• ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

• אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא של שכר הלימוד.

שעור ניסיון:

כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להירשם, יחויב באופן מלא הכולל את שיעור הניסיון.

ב. הנחות:

• ההנחה תינתן על פי קריטריונים של וועדת הנחות. בתחילת שנת הפעילות יש למלא טופס בקשה ולהגיש למזכירות המתנ"ס.

• לא ידונו בקשות אשר לא יוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים.

ג. תנאי התשלום :

• ההרשמה הינה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

• התשלומים לחוגים ייעשו באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או במזומן מראש לכל שנת הפעילות.

• משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבע ימים.

ד. ביטול השתתפות:

• בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס, הביטול יתבצע במזכירות המתנ"ס.

• בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה עד 3 חודשים מתחילת החוג.

• אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים או לשלוח טפסים חדשים באימייל או בפקס ולאשר טלפונית את קבלתם במזכירות.