קול קורא במעלות תרשיחא

לצפייה לחצו כאןקול קורא במעלות תרשיחא

נספח א קול קורא

להורדת הקובץ לחצו כאן

נספח א' – הצהרת המציע

(מועד אחרון להגשת הצעות הינו עד 7/7/22)

 

לכבוד: מרכז קהילתי מעלות תרשיחא

 

  1. 1. הנני/נו________ח.פ/ע.מ________ להלן:("המפעיל") מצהיר/ים  בזאת כי קראתי/נו והבנתי/נו את כל התנאים שפורטו בקול קורא, וכל ההנחיות הנדרשות.

  2. 2. הצעתנו על תשלום בגין הזכיינות:__________ ₪ 

  3. 3. הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי אני/חנו מכיר/ים את כל הדרישות הקיימות מבעלי רישוי העסקים לרבות הנחיות משרד הבריאות ומשטרת ישראל.

  4. 4. במעמד הגשה זו הריני להתחייב:

  1. 1. עמידה בלוחות הזמנים להצבת דוכן עבור אישור אירוע ופינוי הדוכן בסיום האירוע.

  2. 2. שמירה על נקיון הדוכן וסביבתו במהלך כל האירוע.

  3. 3. השארת הדוכן באופן מסודר על פי ההנחיות.

  1. 5. הנני/נו מציע/ים בזאת למרכז קהילתי מעלות תרשיחא במסגרת הזכיינות הנ"ל, שירות הפעלת דוכן מכירת מזון באירוע תרבות במעלות תרשיחא, בהיקפים כפי שיידרש על ידי מרכז קהילתי מעלות ומי מנציגיה, הכל כמפורט בתנאים המפורטים מעלה.

  2. 6. 6. הננו מתחייבים להמציא לכם אישור משטרה לגבי כל המועסקים מטעמנו באירוע כי אין מניעה להעסקתם לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים תשס"א-2001 .

  3. 7. אנו מתחייבים להישמע לכל ההוראות ההנחיות והדרישות ולרבות ובמיוחד ההנחיות והדרישות הרגולטוריות והבטיחותיות כפי שתינתנה על ידי המרכז ונציגיו בידיעה ברורה שאי מילוי הדרישות וההנחיות כאמור תביא להפסקת ההשתתפות באירוע באפן מידי וללא קבלת פיצוי כלשהו. 

 

על החתום:

שם: ____________

שם עסק: _____________

חתימה:_______________

תאריך: _________________