כללי

נהלי הרשמה

 

נהלים ותנאי הרשמה לחוגים רשת מתנ"סים מעלות-תרשיחא

שנת פעילות תשפ"ג 2023-2024

הנהלת רשת מרכזים קהילתיים (המתנ"סים) שמחה לברכך על הצטרפותך לשנת הפעילות תשפ"ג 2023-2024.

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ונאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום הבאים:

 • • ל משתתף רשאי להתנסות שיעור אחד ללא עלות , לאחר ביצוע הרישום יחוייב המשתתף באופן מלא כולל שיעור הנסיון.

 • • במקרה של ביטול חוג ע"י המרכז הקהילתי נבמהלך השנה יוחזר חלק יחסי של התשלום.

 • • בקשת ביטול שתוגש עד ל 15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו החודש, והילד רשאי להשאר עד לסוף אותו חודש.

 • • בקשת ביטול שתוגש לאחר ה 10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר ההשתתפות בעבור החודש העוקב.

 • • בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס במזכירות המתנ"ס.לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך

 • • בקשות ביטול שתוגשנה עד 31.3.24 ועד בכלל, תחויבנה בתשלום אותו החודש ובלבד שהוגשו עד ה 20 (כולל) לאותו החודש. ואילו לאחר ה 20 לחודש תחויבנה בתשלום של חודש נוסף לחודש שבו הוגשה הבקשה.

 • • במקרה של הפסקת השתתפות בחוג לאחר 31.3.24 יחויבו המשתתפים בתשלום מלא עד לסוף שנת החוגים שחל ב 30.6.24.

 • • משתתף שנאלץ לפרוש עקב פציעהמחלה שלא מאפשרת את המשך השתתפותו,יהיה זכאי לזיכוי החל מהיום בו נפצעחלה בכפוף למילוי טופס פרישה ואישור רופא המאשר את אי כשירותו.

 • • ההרשמה הינה שנתית ולא יתאפשר לשלם חודש בחודשו.

 • • התשלומים לחוגים ייעשו באמצעות , המחאות, כרטיסי אשראי או מזומן מראש לכל שנת הפעילות.

 • • משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק את השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.

 • • הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקומי הפעילויות בין השלוחות השונות ברשת.

 • • שהייה במתחם הפעילות לפני ו/או אחרי פעילות באחריות ההורים בלבד.

 • • הרשת איננה אחראית על אובדן או נזק לציוד האישי , יש להימנע מהבאת דברי ערך לפעילות.

 • • תקופת הפעילות לשנת תשפ"ד ___(מועדי וימי פעילות מדויקים מופיעים באתר ההרשמה), הפעילות מתקיימת בתקופה זו בהתאם לימי הלימוד בבי"ס למעט, ימי זכרון, בחגים מסוימים תתקיים פעילות גם במהלך חופשות.

 • • החופשות בחגים ובמועדים שבהן לא מתקיימת פעילות , נכללות בעלות החוג.

 • • המרכז שומר לעצמו את הזכות לא לקיים פעילות במועדים נוספים וזאת בהודעה מראש כמו כן במהלך השנהיתכנו ביטולים עקב נסיבות שלא תלויות במרכז הקהילתי כגון מזג אויר,שביתות, השבתות, כוח עליון, הנחיות רגולטריות הקשורות לבריאות הציבור,מחלת המדריך וכו',במידה וייתאפשר תהיה השלמה של מפגשים אלו, בכל מקרה אנו מתחייבים למינימום של מפגשים לחוג שבועי או לדו שבועי במהלך השנה.

 • • אי השתתפות בפעילות, מכ לסיבה שהיא ,אינה משחררת את המשתתף מתשלום על מלוא עלות ההשתתפות.

 • • כל משתתף מבוטח במסגרת הביטוח הכללי של המרכז הקהילתי .

משתתף שלא נרשם ולא שילם אינו מבוטח! ולא יהיה מורשה להשתתף בפעילויות

 

צילום ילדים במסגרות

הנני מאשר פרסום תמונות בהן מופיע בני/בתי במסגרת הפעילות בחוג, באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי ו/או בחומרי השיווק של מסגרות המרכז .

*הננו מודעים לכך,כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס וכי פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל או מבזה, ומכאן ניתנת הסכמתנו.

*הננו מתחייבים בזאת,כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המרכז בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המרכז או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.